NEFOM Nieuwsbrief

www.nefom.nl
e-mail: info@nefom.nl

Nieuwsbrief
Oktober 2022

Beste Mensen,
Deze nieuwsbrief bevat veel informatie over de petitie van de NEFOM aan de Vaste Kamercommissie en
de Kamervragen die daaruit zijn voortgekomen.
Sinds de oprichting in juli 2020 is de NEFOM in rap tempo uitgegroeid tot een volwassen federatie. Tijd om
een beeld te geven van de NEFOM, wie zijn we en hoe doen we dat.
De voorzitter is het gezicht voor de buitenwereld, hij geeft alle interviews en uit zijn naam worden acties
gevoerd. De voorzitter kan helemaal niets zonder de grote groep vrijwilligers, die gezamenlijk een serieuze
boodschap brengen. Uit naam van 1,3 miljoen Nederlanders die ernstige geluidsoverlast ondervinden door
motorvoertuigen
De basis van de NEFOM zijn de meer dan 100 bewonersgroepen, in zo’n 90 verschillende gemeenten,
verspreid over Nederland. Ook zijn er nog zo’n 25 aspirant bewonersgroepen, deze zijn in oprichting maar
voldoen nog niet aan onze voorwaarden.
Dan zijn er naast het dagelijks NEFOM bestuur ondersteunende commisies en samenwerkingen:
• Dagelijks bestuur: Onder leiding van de voorzitter komen zij regelmatig bij elkaar om de stand van
zaken of nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Zij worden ondersteund door de volgende teams.
• Strategische denkers: zij steken regelmatig de hoofden bij elkaar en beoordelen dan de huidige
stand van zaken en de te volgen (vervolg) strategie om ons doel te bereiken.
• Communicatie groep: deze groep onderzoekt regelmatig de beste communicatie strategie. Dit
resulteert dan in een gerichte communicatie.
• Juridisch team: ervaren juristen die rechtelijke uitspraken analyseren, en o.a. de brieven aan
ministeries schrijven. Zij adviseren ons ook over het aanspannen van rechtszaken.
• Analisten: in binnen en buitenland sturen analisten ons informatie over de geluidoverlast, wettelijke
eisen, technische ontwikkelingen en mogelijkheden om de geluidoverlast tegen te gaan. Ook
adviseren zij over technische mogelijkheden om geluidoverlast te weren.
• Internationale samenwerking: dit team houdt op wekelijkse basis contact met onze Europese
partners, die de zelfde geluidsoverlast ervaren en streven naar hetzelfde doel. De internationale
partners zijn verenigd in SOS Europe. SOS staat in dit geval voor “Save Our Silence”.
• Leden administratie: een saai klusje, maar wij vinden het belangrijk om onze leden (dat zijn de
100 bewonersgroepen en 25 aspirant bewonersgroepen) adequaat te administreren, zodat wij goed
overzicht houden over wel en wee van deze groepen.
• Nieuwsbrief: De redactie streeft naar een “kwaliteitsnieuwsbrief”. Nieuwsberichten uit andere
media en ingezonden stukken worden gewogen en wel/niet geplaatst. De voorzitter schrijft een
voorwoord. De nieuwsbrief wordt vertaald in het Engels en verzonden aan Europese deelnemers
van SOS-EUROPE
• Website: Ook de redactie van de website streeft naar een “kwaliteitswebsite”. We houden ons bij de
feiten.
• Research team: deze groep schrijft de NEFOM factsheets, na grondige analyse van het bron
materiaal. De wetenschappelijke bronnen worden altijd vermeld.
www.nefom.nl
e-mail: info@nefom.nl
NEFOM: doelstelling
Het doel van de NEFOM is om langs democratische weg, en via het betrekken van de EU, het Rijk, de
provincies, de regio’s en de gemeenten, voor 1 juli 2023 te komen tot de invoering en handhaving van 1
maximale geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen. Deze doelstelling kan ook trapsgewijs van
onderop worden bereikt, dat wil zeggen: eerst via gemeenten, regio’s en provincies en vervolgens pas
landelijk en internationaal.
NEFOM: gelijkheidsbeginsel
Voor autoverkeer hanteert de Rijksoverheid (binnenkort) de maximale geluidsnorm van 70 dB(A). Dit wordt
in beginsel jaarlijks gecontroleerd via de verplichte APK. Vanuit het gelijkheidsbeginsel zouden die
maximumnorm en de APK zich ook moeten gaan uitstrekken naar andere motorvoertuigen, waaronder
motoren en scooters. Ook voor die categorieën dient de maximale geluidsuitstoot dus te worden bepaald
op 70 dB(A). En net als bij auto’s moet een geluidscheck voor motoren en scooters worden meegenomen
in de verplichte jaarlijkse APK-controle.
Visie en Kernwaarden
• We zijn een vrijwilligersorganisatie, geen van de (bestuurs)leden krijgt een vergoeding voor de activiteiten
• We houden ons bij de feiten en verliezen ons niet in meningen of emoties.
• We gedragen ons netjes en gaan altijd beleefd het gesprek aan
• We zijn transparant en open naar alle partijen over onze doelstelling, en hebben geen verborgen
agenda.
• Richting pers en andere organisaties stellen we ons vriendelijk op, we worden niet boos (wel teleurgesteld), we zijn duidelijk, gaan niet schelden maar blijven bij ons standpunt.
• We buigen niet voor bedreigingen of intimidatie
• We beperken ons tot maatregelen betreffende geluidsoverlast van motorvoertuigen
Vraag: Is 70 dBA niet heel erg laag? Op dit moment mogen kleine motorfietsen -tot 80 cc- maximaal 91
dB(A) produceren en hele grote motoren tot wel 106 dB(A).
Tony Hardenberg: De 70 dB(A) onder alle condities, is gebaseerd op een advies van TNO. Deze norm
wordt ook gebruikt voor vrachtwagens die moeten beladen in de stad. Hij wordt gemeten bij een stilstaand
voertuig, op 10 meter afstand van het voertuig. In Duitsland streeft men naar 80 dB(A) onder alle condities,
maar dan gemeten op 60 cm vanaf de uitlaat.
Voor meer vragen en antwoorden, klik HIER
Namens het NEFOM-bestuur
Tony Hardenberg, voorzitter
www.nefom.nl
e-mail: info@nefom.nl
Kamervragen van de leden Kiki Hagen (D66) en Lisa van Ginneken (D66) aan
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat V.L.W.M. Heijnen
Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer
Vragen van de leden Hagen en Van Ginneken (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat over de petities van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) en
de gemeenten Bergen, Bloemendaal en Krimpenerwaard betreffende geluidsoverlast motorvoertuigen in
Nederland (ingezonden 15 september 2022).
Vraag 1
Bent u bekend met de petities van NEFOM en de gemeente
Bergen, zoals aan de Kamer aangeboden op 6 september? (1
en 2)
Vraag 2
Bent u bekend met de uitkomsten van het rapport Motie
Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluiden
(2018): het doel heiligt de middelen? (3)
Vraag 3
Wanneer komt het kabinet met een uitwerking van de
adviezen van het RIVM?
Vraag 4
In hoeverre heeft u reeds opvolging gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport Motie Schonis en de
WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluiden (2018): het doel heiligt de middelen?
Vraag 5
Welke concrete stappen heeft u tot dusver gezet naar aanleiding van het bovengenoemde rapport? Kunt u
dit specificeren per geluidsbron (algemeen, wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer en windturbines)?
Vraag 6
Welke concrete stappen bent u nog van plan te zetten? Kunt u dit specificeren per geluidsbron (algemeen,
wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer en windturbines)?
Vraag 7
Heeft u in kaart waar geluidsoverlast de huidige normen overtreedt en hoe groot het probleem van
geluidsoverlast precies is in Nederland?
Vraag 8
Bent u het ermee eens dat geluidsoverlast adequaat moet worden aangepakt? Klopt het dat dit nu vaak
niet het geval is?
Vraag 9
Bent u aangehaakt bij het experiment van de gemeente Amsterdam om in de strijd tegen geluidsoverlast
«lawaaiflitspalen» in te zetten?
Vraag 10
Ziet u een mogelijkheid om een dergelijk experiment ook landelijke opvolging
te geven en de kamer te informeren over de onderzoeksresultaten?
1. Website NEFOM, 9 september 2022 (Politieke belangstelling voor petitie tegen motoroverlast – Stop
overbodig lawaaiStop overbodig lawaai (nefom.nl))
2. Website gemeente Bergen, 2 september 2022 (Petitie geluidsoverlast motoren | gemeente Bergen
(bergen-nh.nl))
3. Website RIVM, 5 juni 2022 (Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018): Het
doel heiligt de middelen | RIVM)
Lisa van Ginneken (D66) in overleg
met Wethouder Bekkering
www.nefom.nl
e-mail: info@nefom.nl
Actievoerders vragen bij Tweede Kamer voor beperking lawaai motoren
13 september 2022, Auteur: Rene van der
Wilk, Leestijd: 4 min
Even lekker het gas opendraaien geeft
sommige motorrijders een flinke kick.
Omwonenden zijn daar veelal veel minder
blij mee. Het zorgt voor flinke
geluidshinder doordat het hun rust
verstoort. Ook worden ze er door uit hun
slaap gehaald. Maar liefst één op de vier
Nederlanders blijkt regelmatig
geluidshinder te ondervinden van
verkeerslawaai. Het is niet alleen hinderlijk
het zorgt ook voor flinke gezondheidsproblemen: door de stress neemt de bloeddruk toe en uiteindelijk leidt
het tot hart- en vaatproblemen. Lawaai is na chronische blootstelling aan fijnstof, de grootste milieu
gerelateerde bedreiging van de gezondheid in ons land. Afgelopen week werd er bij de Tweede Kamer
geprotesteerd en een petitie aangeboden. Op het spandoek van de demonstranten is een verbodsbord te
zien met een motor met daaronder 70 dB. HOorzaken ging in gesprek met de voorzitter van de
Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) Tony Hardenberg.
Meerdere gemeenten in actie tegen geluidsoverlast motoren
Ludo van Denderen, 7 september, 16:57, 2 minuten
leestijd
Vijf Limburgse gemeenten roepen de Tweede Kamer en
het kabinet op om met maatregelen te komen om
geluidsoverlast door motoren terug te dringen. Met 65
andere gemeenten in Nederland hebben ze een
brandbrief aan de Kamer aangeboden.
De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem,
Heerlen, Maastricht en Roermond hebben de petitie
ondertekend.
Bloemendaal en Bergen trekken samen op tegen overlast van brullende motoren
Door Marieke Pijlman ·
Bloemendaal en Bergen hebben de handen ineen geslagen om geluidsoverlast van motoren aan te
pakken. Ze onderzoeken of het mogelijk is om motoren die veel geluid maken, te weren in bepaalde
straten. “We zijn nu bezig om te kijken of het juridisch haalbaar is om milieuzones in te stellen”, zo vertelt
Rob Slewe, raadslid en fractievoorzitter van Zelfstandig Bloemendaal.
Rob Slewe nam afgelopen winter het initiatief in Bloemendaal om een werkgroep samen te stellen met
raadsleden van alle partijen om het probleem van ronkende motoren aan te pakken. Want zowel
Bloemendaal als Bergen kampen al jaren met motoren die veel lawaai produceren. Inwoners ervaren
overlast hiervan. Vooral in de zomerse maanden in de weekenden zijn de brullende motoren goed te horen
in bepaalde straten.
www.nefom.nl
e-mail: info@nefom.nl
Motorrijdersactiegroep vecht verbod op rijden over Zuiderdijk aan in rechtbank
Door Ramon Besseling
De Motorrijdersactiegroep (M.A.G.) staat vandaag in de rechtbank tegenover het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK). Aanleiding is het verbod voor motorrijders op de Zuiderdijk, tussen de
gemeentes Drechterland en Hoorn in. “We achten de kans groot dat we deze zaak kunnen winnen”, vertelt
woordvoerder Vera de Bruijn van de actiegroep.
Omwonenden van de dijk klaagden al jaren over geluidsoverlast, met name van motoren die in het
weekend over de Zuiderdijk reden. Daarom werd in augustus 2020 een proefafsluiting gehouden voor
motorrijders. Een jaar later werd de dijk tussen 1 april en 31 oktober opnieuw afgesloten voor mensen met
een motor.
www.nefom.nl
e-mail: info@nefom.nl
www.nefom.nl
e-mail: info@nefom.nl
www.nefom.nl
e-mail: info@nefom.nl
De effecten van lawaai op de gezondheid
Geluidsoverlast is meer dan hinderlijk.
Het is een gezondheidsrisico
Vliegtuigen doorboren de nacht. Bladblazers onderbreken de herfstochtenden. Stilte maakt plaats voor
airco’s, beukende muziek, bouwmachines, straatverkeer, blaffende honden, sirenes.
Al een halve eeuw beschouwen Amerikaanse instanties zoals de EPA geluidsoverlast als “een groeiend
gevaar voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking van de natie”. Het Europees Milieuagentschap
meldt dat lawaai op de tweede plaats komt na luchtvervuiling als de blootstelling aan het milieu die het
meest schadelijk is voor de volksgezondheid.
Maar in sectoren van overheidsregulering tot gezondheidszorgpraktijken blijven de bedreigingen van lawaai
“vaak onderschat”, aldus de International Commission on Biological Effects of Noise.
Onderzoekers en clinici proberen hier verandering in te brengen. Wetenschappers onderzoeken andere
mogelijke verbanden, waaronder dementie.
Onderzoek laat ook zien hoe geluidsoverlast verband houdt
met klimaatverandering. Veel bijdragers aan de opwarming
van de aarde produceren lawaai, waaronder transport en
winning en verwerking van fossiele brandstoffen. Stedelijke
wildgroei en ontbossing vernietigen natuurlijke
koolstofabsorptiereservoirs terwijl natuurlijke geluidsbuffers
worden verwijderd. Technologieën die mensen helpen
omgaan met klimaatverandering, zoals airconditioners en
generatoren, kunnen luidruchtig zijn. Omgekeerd bieden
bepaalde klimaatmitigatiestrategieën, zoals het creëren van
groene ruimtes in betonnen oerwouden, mogelijkheden om
geluid te dempen.
Schattingen gaan ervan uit dat chronische blootstelling aan lawaai bijdraagt aan 48.000 nieuwe gevallen
van hartaandoeningen in Europa per jaar en de slaap van 6,5 miljoen mensen verstoort. Het kwantificeren
van de bijdrage van geluidsoverlast aan gezondheidsproblemen en sterfgevallen in de Verenigde Staten
blijft echter een uitdaging vanwege slechte metingen en monitoring, zegt Peter James, universitair
hoofddocent bevolkingsgeneeskunde aan het Department of Population Medicine van het Harvard Pilgrim
Health Care Institute. Dit maakt het moeilijker om het beste beleid en de beste medische praktijken voor
zorg te bepalen.
“Om te zeggen dat het aan het individu is om hun blootstelling aan lawaai
te repareren, is niet haalbaar.”
www.nefom.nl
e-mail: info@nefom.nl
Brulpijpen op vrachtwagens
Geacht Nefom,
Graag ook uw onverdeelde aandacht voor steeds meer truckers die
een omschakel-klep in hun uitlaat monteren en die bij omschakeling
plots met een volledig open uitlaat door de omgeving rijden! geen
enkele demping.
Daarnaast graag ook aandacht voor de talloze scooterrijders met
hun bleerpijpen en akrapovic uitlaten die hele diepe tonen
produceren.
Al dit soort lieden hebben een ziekelijk aandacht tekort en willen niets dan gezien/gehoord worden.
De politie hoort hen de aandacht te geven die zij verdienen.
Van woongenot is totaal geen sprake meer.
Bovendien gaat dat harde uitlaatgeluid 9 van 10 gevallen gepaard met totaal asociaal rijgedrag.
Voor mij zijn de veroorzakers ziekelijke psychopaten die er genoegen in scheppen hun omgeving te
terroriseren.
En terreur, dat is het.
NEFOM Reactie
We zijn er eens in gedoken, en het blijkt inderdaad dat er nogal wat producten worden aangeboden voor
vrachtwagens om extra geluid te produceren. We vinden inderdaad nogal wat enthousiaste verhalen over
de brulpijpen en het aanbod.
BRULPIJP.NL EEN BRULPIJP JOUW WAGEN
Jij bent uniek! Daarom is iedere BRULPIJP een speciaal project. We houden van wat we doen, en dat blijkt.
Geen uitdaging is ons te groot of te klein en we doen onze uiterste best voor elk project dat we op ons
nemen. Samen bekijken wij de mogelijkheden en komen tot een BRULPIJP ontwerp die past bij jouw
wagen. Kwaliteit is belangrijk en daarom informeren wij jou goed of de gewenste deadline haalbaar is.
Brulpijp.nl is onderdeel van CJV Techniek. Wij bieden maatwerk en technische oplossingen voor elk
project. De ambitie is om bestaande en nieuwe klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en mee te
denken waarbij kwaliteit, flexibiliteit, veelzijdigheid en snelheid voorop staan. Doordat wij deze punten hoog
in het vaandel houden hebben veel relaties de weg naar CJV Techniek inmiddels gevonden.
Wil jij ook een LUIDRUCHTIGE brulpijp? Neem contact op voor de mogelijkheden!!
www.nefom.nl
e-mail: info@nefom.nl
De politie en APK Keuring geeft ook niet thuis. Een agent
schrijft op “INFO POLITIE vraag en Aanbod”
Wat betreft de “open” uitlaat. :nee dit is niet toegestaan:
Een motorvoertuig mag een vastgesteld aantal decibellen
produceren. Door een “open” uitlaat te monteren gaan ze
hier grandioos overheen.
Een “open” uitlaat mag dus niet. Alleen komt hier een
ander “probleem” bij kijken, namelijk de controle op het
aantal decibels.
Hoe controleer je die? Je moet aan zoveel voorwaarden voldoen dat het bijna niet haalbaar is.
Afstand van meetinstrument tot uitmonding uitlaat. Omgevingsgeluiden..etc….etc.
Controle bij een APK is ook ondoenlijk. Een keurmeester hoeft namelijk alleen te controleren of de uitlaat
gasdicht is. Dat wil zeggen of de uitlaat niet op een aansluiting lekt of dat hij is doorgerot.
( Als de uitlaat is doorgerot krijg je hetzelfde effect als bij het monteren van een “open” pijp. Alleen bij gaten
in de uitlaat wordt hij afgekeurd. 😕 )
Als je op je gehoor mocht afgaan werden er veel van dit soort herrieschoppers van de weg gehaald. :ja:
Mag dus niet. 👿
Benieuwd hoe dit klinkt? Klik op onderstaande link voor een filmpje met geluid!
De NEFOM zal de RDW om opheldering vragen
www.nefom.nl
e-mail: info@nefom.nl
Meldingen van bewoners
Wij wonen pal aan de a.c.de Graafweg, Opmeer. Deze 80 km.weg wordt momenteel aangepast, verbreed.
Momenteel mag men 50 km. per uur rijden, ivm veiligheid wegwerkers. Ik kan U vertellen, zodra het avond
is, wordt het een racebaan en vrij spel voor de motorrijder. Wij vrezen het ergste als de gehele weg klaar is
rond 2024/25. Het blijft een 80 km. weg, maar geen weggebruiker, met name motorrijders, houden hier zich
aan. Er wordt toch niet gehandhaafd, dus vrezen wij weer te moeten strijden voor wat woongenot.
Bij de eerste mooie dagen veranderen rondom zeewolde in een motor circuit.
Met name de Gooiseweg en Spiekweg.
Buitengewoon hinderlijk dat gejank.
In Filmwijk zijn ontzettend veel fanatieke motorijders en juist die groep zijn echt niet bereidt zich te
conformeren aan de doelstellingen van NEFOM.
In 2019 op Koningsdag, een gesprek gehad met een Filmwijk delegatie, waaronder twee motorrijders.
Willen niets weten van NEFOM doelstellingen.
Wordt zelfs met de nek aangekeken sinds dat gesprek door een van hen( woont in dezelfde straat). Ook
buurtbewoners aan de Veluwedreef durven zich niet te uiten. Bang voor represailles ( intimidatie). Er was
een actie in 2020 via het weekblad “Almere deze week” met een verzoek een petitie te ondertekenen tegen de motorterreur, ook van racepartijen in de nachtelijke uren van motors en bolides met
knetterpijpen en oude opgevoerde auto’s , op de Cinemadreef en Veluwedreef. Buurtbewoners tekenden
weliswaar, maar niet met naam en toenaam, bang voor represailles en begrijpelijk ook.
MAG geeft aan dat er maar 6 % aan klachten zijn over geluidsoverlast door de genoemde groepen. Bij mij
in de straat was en is de roep om een flitspaal te realiseren wel groot. Maar er moeten doden vallen op
kruispunt ( Veluwedreef/ David Nivenlaan). Trouwens sinds de oproep via deze weekkrant is er juist
en toename van extra gescheur bij het optrekken vanaf de stoplichten. Politie is soms in actie tegen de
racepartijen die er plaatsvonden, maar hebben capaciteit tekort. Hopelijk kan gemeente Almere mobiele
flitspalen inzetten op de Cinemadreef en Veluwedreef/ David Nivenweg.
Hij, groentje-af van de vergrijsde afdeling, stond in zijn standaardpraatje: een waslijst van ‘redenen’
waarom hij zgn niets hoefde doen aan de overlast, maar hij was wel constructief in indientips. Zonnig,
goede overleg stemming, nog een buur erbij.
Ik, redelijk ervaren in smerige gemeentestreken, grapje bij zijn vertrek: ‘Ja, dat is net als met die 30 km
straten, als je daaraan woont mag je niet meer protesteren tegen geluidsoverlast…, gemeentes maken daar
een beetje misbruik van een gat in de wet’.
Hij, schoot in de lach, ‘HAHA, ja dat wordt nooit verteld aan burgers, maar dat is PRECIES de reden dat die
zones bestaan! Dat heeft dus niets met stikstof of veiligheid ofzo te maken’.
Ik heb een vraag, ik woon aan een doorgaande weg, dit is een 30 km weg met een aantal drempels
waarvan er 1 pal voor en naast ons huis.En wordt er hier helaas te hard gereden dus gevolg
geluidsoverlast. Al verschillende keren aangegeven bij de gemeente maar die doen niets. Politie doet ook
niets kunnen niet handhaven omdat de drempels te ver uit elkaar liggen zeggen ze. Het ergste is het
afremmen en weer gas geven voornamelijk motoren en auto’s met knaluitlaten.
Wat kan ik doen?
Het Gein (etc.) afsluiten is begrijpelijk maar dan óók voor de auto’s met die achterlijke combinatie van
sequentiële versnellingsbak en bijpassende “open” turbo en uitlaat.
E.e.a. zal nog heel wat teweeg brengen.
Ik heb zojuist de RDW. een mail gestuurd met de vraag waar ik mijn uitlaat-geluid kan laten testen. Dit
omdat ik niet van plan ben mijn rij-plezier nog verder te laten beperken omdat de kwaden intussen al VÉÉL
TE VÉR zijn gegaan.
Dus zal het wel tot bekeuring en het voor de rechter verschijnen worden voor mij.
En wellicht volgen andere “ouderwetse” motorrijders.
Zet em op! Het is een goede zaak waar je mee bezig bent.
Als sedert het uitkomen van de film “Fast & the Furious” in 2001, 21 jaar+, is mijn woonomgeving letterlijk
veranderd in een tuigkolonie.
Elke dag en nacht racen hier totale waanzinnigen, alleen of in groepen, doelloos door de buurt.
Dat racen gebeurt met auto’s, motoren, quad’s, scooters, motorscooters, mini bikes, snorfietsen, etc.
Het enige doel van het tuig (ja dat is het echt) hierbij lijkt aandacht te eisen en de buurt te terroriseren.
www.nefom.nl
e-mail: info@nefom.nl
Helaas lukt dat want dergelijke geluidsniveau’s zijn simpelweg niet te negeren.
In al die jaren ben ik soms zowat doorgedraaid van alle overlast.
Ik heb de (ont)wijkagent zo vaak bezocht dat deze niksnut een ware hekel aan mij kreeg.
Hij deed er echter helemaal niets aan, geen prioriteit.
Wij wonen in het buitengebied tussen Amersfoort en Barneveld aan de Emelaarseweg. Dit is een smal
weggetje van ongeveer 4 km tussen de weilanden door. Eikenbomen langs de kant. Utrechts landschaps
gebied: Reeën, kippen, hazen, vogels, koeien en schapen in de wei, wandelaars, fietsers, scootmobiel enz.
Heerlijk ontspannend en dan vooral ook op ’n mooie dag. Alleen zoo jammer dat iedereen de hele dag de
berm in moet voor de motorrijders die kennelijk denken dat ze op het TT in Assen rijden. In dit weggetje zijn
een aantal rechte stukken en een s-bocht. Nog hangend in de bocht, gaat het gas helemaal los op het
rechte stuk daarna. Je snap wat dat voor een overlast geeft. Ik tel in een mooi weekend makkelijk 250
motorrijders. En dat terwijl dit weggetje niet nodig is om van Amersfoort via Achterveld in Barneveld te
komen. De rechte Hessenweg (met drempels) is een prima weg voor dit doel.
De Emelaarseweg heeft geen drempels maar wel een paar bochten en rechte stukken.
Wij wonen aan een drukke 80 km weg en de gemeente en politie doet niks aan de overlast. Moet er niet
aan denken als ze deze weg ook gaan gebruiken om ‘stilte gebieden’ te vermijden. Het is nu al niet te
doen.
Vanmorgen las ik voor het eerst van deze helaas uiterst noodzakelijke vereniging die zich ten doel stelt de
volstrekt overbodige geluidsoverlast (in de volksmond: teringherrie) in ons land duidelijker op de kaart te
zetten, zodat ook de politiek er niet langer omheen kan.
Ik woon dicht bij een stoplicht. Indien motorrijders die Zeist willen verlaten, voor het stoplicht moeten
wachten, dan spelen zij met het handvat waarmee zij de motor van de motor kunnen laten brullen en zodra
het licht op groen springt scheuren zij weg. Dit is ook het geval met sommige auto’s.
Ik heb het bij de politie aangekaart en die willen wel een keer kijken, maar dan dien ik de exacte tijd aan te
geven. Ja, dat kan ik natuurlijk niet. Want het gaat steeds door, maar wel het meest als de motor/auto
rijders, vermoedelijk, naar hun werk gaan. Al zie je de auto’s de hele dag wel, want die berijders werken
niet.
Ook stiller asfalt werkt niet: Hilversumse Trudi wordt al jaren gek van
geluidsoverlast
Al tijden wordt Hilversumse Trudi van Willigenburg horendol van de verkeersherrie voor haar deur.
Afgelopen maand werd er nieuw en vooral stiller asfalt voor haar deur neergelegd, dat haar problemen zou
moeten verhelpen. Maar het blijkt slechts een druppel op een gloeiende plaat. “Ik vlucht regelmatig mijn
huis uit”, vertelt ze.
Afgelopen maand is zo’n beetje de hele
Diependaalselaan voorzien van een nieuw stuk
asfalt. Dit nieuwe wegdek moet er vooral vooral
voor zorgen dat de omwonenden van deze lange
verkeersader in Hilversum minder geluidsoverlast
hebben. Trudi woont in de Zeverijnflat, vlak aan de
doorgaande weg. Maar echt verbetering merkt ze
amper.
“Het scheelt iets, maar het blijft ’s avonds gewoon
boven de 60 decibellen”, legt de Hilversumse uit.
“Binnen is het ook nog gewoon 45 decibellen, wat
ik vanmorgen gemeten heb”, voegt ze eraan toe.
En die 45 decibel is volgens de flatbewoonster ver boven de norm, want van een Hilversumse ambtenaar
heeft zij begrepen dat het geluid in de woning onder de 30 decibel moet liggen. Uit haar metingen met haar
app op haar tablet blijkt dat het bijna altijd veel harder is dan deze norm.
www.nefom.nl
e-mail: info@nefom.nl
Gehoorbeschadiging door een luide motor
Bijgaand een wervende maar ook veelzeggende tekst van Audinc, een bedrijf dat zich toelegt op
hoorbescherming voor motorrijders;
Citaat op de Audinc site:
“Gehoorbeschadiging door een luide motor”
Motoren maken hard geluid en hoe harder de motor rijdt hoe harder dat geluid wordt. Dit heeft te maken
met de toeren die de motor draait en de wind die langs de helm ruist.
Ook bij korte ritten kun je al risico lopen op gehoorbeschadiging. Hieronder vind je een tabel van het risico
dat je loopt tijdens een motorrit.

SnelheidGemiddeld volume van windruis onder
een helm
Maximale tijd zonder risico op
gehoorbeschadiging
100 km/u94 dB15 minuten
120 km/u98 dB7 minuten
140 km/u102 dB3 minuten
160 km/u106 dB90 seconden

Bron: Jouw GGD
Motor oordoppen
Oordoppen dragen tijdens het motor rijden verlaagt het risico op blijvende gehoorschade”.
Einde citaat
Wellicht ook relevant bijgaande bijdrage van een motorrijder op een motorforum inzake het topic
“motorrijden en gehoorschade”:
“Goed om dit even onder de aandacht te brengen. Denk dat het erg onderschat wordt.
Aantal jaar geleden had ik voor ’t werk een hoortest. Werd na afloop direct gevraagd “motorrijder zeker?”.
Bleek ik, toen ca 25jr, al tekenen van schade te hebben. Sindsdien trouw aan de oordop.
Het lastige is dat de schade zich pas later echt gaat wreken. Denk je dat t nu meevalt ben je later ‘ineens’
doof!”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *